O MS centru Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc

Informační leták MS centra je ke stažení zde.


Léčba v Centru zahrnuje moderní účinné imunomodulační a imunosupresivní terapeutické postupy. Jedná se především o léčbu biologickou zahrnující tzv. léky ovlivňující onemocnění (disease modifying drugs, DMD) – DMD 1. linie – zejm. interferon beta 1b, interferon beta 1a, glatiramer acetát a DMD 2. linie – především monoklonální protilátku natalizumab a imunomodulans fingolimod. Z léčby profitují jak pacienti v časné fázi onemocnění po první demyelinizační příhodě ve stadiu klinicky izolovaného syndromu – CIS (clinically isolated syndrom), tak pacienti ve fází relabující-remitující. U primárně a sekundárně progresivní formy RS se podává kombinovaná perorální imunosupresivní terapie nebo pulzní imunosupresivní terapie, a to cyklofosfamidem (Harvardské schéma) nebo mitoxantronem (Hartungovo, event. Edanovo schéma). Variantou je podávání pulzů intravenózních kortikoidů, u imunosuprimovaných nemocných s recidivujícími infekty pak aplikace intravenózních imunoglobulinů.


Olomoucké nadregionální univerzitní MS centrum disponuje moderními postupy léčby spasticity. Ve spolupráci s Centrem pro léčbu spasticity Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc lze aplikovat botulotoxin do spastických svalů. Spolupráce s Neurochirurgickou klinikou LF UP a FNOL umožňuje u pacientů s jinak obtížně ovlivnitelnou spasticitou převážně dolních končetin implantaci baklofenové pumpy.


Centrum využívá diagnostický komplement dostupný na Neurologické klinice vč. likvorové a elektrofyziologické laboratoře. V rámci LF UP a FNOL je realizována široká spolupráce s klinikami a ústavy zajišťujícími specializovanou konziliární a superkonziliární péči o nemocné s roztroušenou sklerózou.

 

symbol


Na poli diagnostiky a terapie Olomoucké centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění úzce spolupracuje s následujícími klinikami a ústavy:

 

 • Oční klinika LF UP a FN Olomouc: prim. MUDr. Klára Marešová, Ph.D. – záněty očních nervů, autoimunitní záněty předního segmentu
 • Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.: neuroradiologie, MR vyšetření mozku a míchy/MS protokol, klinické hodnocení léků
 • I. interní klinika LF UP a FN Olomouc: prim. doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. – arytmologická problematika terapie fingolimodem
 • II. interní klinika LFUP a FN Olomouc: doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. – gastroenterologická problematika
 • III. interní klinika LF UP a FN Olomouc: doc. MUDr. Pavel Horák, CSc. – osteocentrum, systémová onemocnění pojiva
 • III. interní klinika LF UP a FN Olomouc: doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. – endokrinologická specializovaná ambulance
 • Urologická klinika LF UP a FN v Olomouci: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. – videourodynamické vyšetření, specifické terapeutické postupy detruzoro-sfinkterické dyssynergie
 • Porodnicko-gynekologická klinika: doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. – rizikové gravidity
 • Kožní klinika LF UP a FN Olomouc: prim. MUDr. Renata Kučerová, Ph.D. – preventivní dermatologie, klinické hodnocení léků
 • Klinika plicních nemocí a TBC: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. – spirometrie, klinické hodnocení léků
 • Oddělení rehabilitace LF UP a FN: prim. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.: neurorehabilitace
 • Fakulta tělesné kultury LF UP: doc. MUDr. Michal Mayer, CSc.: fyzioterapie
 • RL-Corpus s.r.o., Olomouc: Bc. Věra Kováčiková-Skaličková: fyzioterapie Vojtovou metodou
 • Klinika psychiatrie LF UP a FN: prof. MUDr. Ján Praško, CSc.: psychiatrie; sexuologická ambulance: MUDr. Jarmila Šmoldasová
 • Ústav klinické psychologie LF UP a FN: prim. MUDr. Naděžda Dařílková: psychologická a psychosociální problematika
 • Oddělení klinické logopedie FN: prim. PaeDr. Miloslava Čecháčková: logopedie a terapie poruch řeči
 • Ústav alergologie a klinické imunologie LF UP a FN Olomouc: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. – imunologické vyšetření a léčba imunodeficitů, únavového syndromu
 • Ústav Imunologie LF UP Olomouc: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. – imunogenomika, imunomodulace
 • Oddělení klinické biochemie LFUP a FN Olomouc: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. – biochemická likvorová analýza
 • Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem – likvorová analýza specifických proteinů
 • Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii Topelex s.r.o.: prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc.: analýza oligoklonální syntézy IgG a specifických biomarkerů


brain

Magnetická rezonance (MR)


MR je moderní neinvazívní, bezpečná a zcela bezbolestná vyšetřovací metoda, která využívá působení silného magnetického pole. Na rozdíl od CT (počítačové tomografie) nezatěžuje organismus ionizujícím zářením. MR je základní a nezbytnou metodou používanou k diagnostice demyelinizačních onemocnění, po nitrožilním podání kontrastní látky (Gadolinia) lze posoudit recentní zánětlivou aktivitu onemocnění.


Při vyšetření je pacient položen do „tunelu“, který se nachází v prsteci přístroje. Vzhledem k silnému magnetickému poli je nutné odložit veškeré kovové předměty ze svého těla. Vyšetření MR nemohou podstoupit nemocní s kovovými implantáty (kloubní náhrady, kovové cévní svorky, výztuže cév, kochleární (ušní) implantáty) nebo kardiostimulátory.mok

Vyšetření mozkomíšního moku (likvoru)


Vyšetření mozkomíšního moku probíhá v likvorové laboratoři Neurologické kliniky ve spolupráci s Oddělením klinické biochemie FNOL. Likvor je čirá, bezbarvá tekutina, která cirkuluje mezi mozkovými komorami, centrálním míšním kanálkem a prostorem mezi mozkem a míchou a jejich obaly. Likvor se získává lumbální punkcí.


Provádí se zpravidla vsedě na lůžku, kdy lékař po předchozí dezinfekci oblasti bederní páteře zavede za sterilních kautel do páteřního kanálu dutou jehlu, kterou odebere vzorek mozkomíšního moku. Mícha končí u druhého bederního obratle a jehla se vpichuje mezi 4.a 5. event. 3.a 4. obratel, takže nehrozí poškození míchy. Ojediněle je možno zavadit o nervový kořen procházející páteřním kanálem, což způsobí přechodnou bolest v dolní končetině.eye

Zrakové evokované potenciály (VEP)


Jedná se o elektrofyziologickou neinvazivní vyšetřovací metodu, která hodnotí charakter nervových signálů, které vznikají v mozku jako reakce na přesně definované vnější zrakové podněty. Analýza je založena na vyhodnocování času mezi podnětem a odpovědí nervového systému. U RS často nacházíme prodloužení latence vlny P100, které může odhalit klinicky němé postižení zrakové dráhy, především zrakového nervu.


Na vlasatou část hlavy se přiloží malé elektrody. Výstup je připojen k počítači, který zpracovává reakce na zrakové podněty představující střídající se tmavé a světlé pole šachovnice.pils

Léčba

 

Centrum zajišťuje imunomodulační a imunosupresivní terapeutické postupy. Jedná se o tzv. léky ovlivňující onemocnění - DMD (disease-modifying drugs) vč. terapie monoklonálními protilátkami – natalizumab, kombinovaná nebo pulsní imunosupresvní terapie cyklofosfamidem. Centrum dále umožňuje aplikaci botulotoxinu do spastických svalů. Ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou LF UP a FN v Olomouci je u pacientů s pokročilými spazmy aplikována botulotoxinová pumpa.Personální obsazení

       
  mares Vedoucí Centra Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
e-mail: jan.mares@fnol.cz
  sladkova Zástupce vedoucího Centra MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.
e-mail: vladimira.sladkova@fnol.cz
  klosova Lékař MUDr. Jana Vysloužilová
e-mail: jana.klosova@fnol.cz
  matejcikova Lékař MUDr. Zuzana Matejčíková
e-mail: zuzana.matejcikova@fnol.cz
  svrcinova Lékař MUDr. Tereza Svrčinová
e-mail:tereza.svrcinovaa@fnol.cz
  steckova Klinický psycholog PhDr. Tereza Štecková, Ph.D.
e-mail: tereza.steckova@fnol.cz
  kalandrova Sestra Lenka Kalandrová
e-mail: lenka.kalandrova@fnol.cz
  kostalkova Sestra

Monika Košťálková
e-mail: monika.kostalkova@fnol.cz

  sklenarova Laborant

Jaroslava Sklenářová

e-mail: jaroslava.sklenarova@fnol.cz

       
  foto není k dispozici Vědecký koordinátor prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
e-mail: phlustik@upol.cz
  foto není k dispozici Lékař MUDr. Jana Doláková
e-mail: jana.dolakova@fnol.cz
  foto není k dispozici Lékař MUDr. Petra Plachá
e-mail: petra.placha@fnol.cz
  foto není k dispozici Lékař MUDr. Pavel Hok
e-mail: pavel.hok@fnol.cz